Confidentialitate

PROTEJAREA CONFIDENŢIALITĂŢII

NOTĂ INFORMATIVĂ CONFORM ART.13 AL DECRETULUI LEGISLATIV DIN 30 IUNIE 2003 N. 196

În sensul art. 13 din D.Lgs. 30 iunie 2003 n. 196 “Cod în materie de protejarea datelor personale” (denumit în continuare “D.Lgs. 196/2003”), vă informăm că datele personale furnizate de Dvs. Grupului Bioenergie vor fi prelucrate în conformitate cu legea menţionată mai sus şi cu obligaţiile de confidenţialitate.

Prin prelucrarea datelor personale se înţelege colectarea, înregistrarea, organizarea, conservarea, elaborarea, modificarea, selectarea, extragerea, compararea, utilizarea, interconectarea, blocarea, comunicarea, difuzarea, ştergerea şi distrugerea lor. Datele vor fi folosite în scopuri legate de activitatea site-ului www.bioenergiespa.it:

- Activităţi de comunicare promovate de societăţile din cadrul Grupului Bioenergie

- Contacte cu furnizorii

- Activităţi de recrutare în ceea ce priveşte figuri profesionale şi furnizori

Prelucrarea datelor se va face cu instrumente adecvate care să garanteze siguranţa şi confidenţialitatea şi va putea fi efectuată inclusiv cu instrumente automatizate apte să memoreze, să gestioneze şi să transmită respectivele informaţii.

Vă informăm în plus că datele personale care se referă la persoana Dvs. vor fi tratate respectând modalităţile indicate la art. 11 din D.Lgs. n. 196/2003, care prevede, printre altele, ca respectivele date să fie:

prelucrate în mod legal şi corect;

colectate şi înregistrate pentru scopuri determinate, explicite şi legitime şi utilizate în alte operaţiuni de prelucrare în condiţii compatibile cu aceste scopuri;

exacte şi, dacă este necesar, actualizate;

pertinente, complete şi neexcesive în raport cu scopul pentru care au fost colectate sau prelucrate ulterior;

păstrate într-o formă care să permită identificarea persoanei interesate pentru o perioadă de timp care să nu o depăşească pe cea necesară scopului pentru care au fost colectate sau prelucrate ulterior.

Vă informăm de asemenea că (fără a aduce atingere cererii pentru acordul Dvs. în cazurile prevăzute de lege) datele personale furnizate nouă vor putea fi comunicate:

Grupului Bioenergie SpA/altor societăţi din cadrul Grupului Bioenergie;

entităţilor pentru care, în funcţie de circumstanţe, comunicarea şi difuzarea datelor personale este permisă fără acordul persoanei interesate, în limitele comunicării şi difuzării necesare acestui scop;

altor părţi cărora din când în când le sunt încredinţate servicii de expediere, comunicare, transmitere de imprimate, plicuri sau pachete, inclusiv cu caracter comerial sau publicitar.

Vă informăm de asemenea că, în ceea ce priveşte aceste prelucrari, vă puteţi exercita drepturile menţionate la art. 7 din D.Lgs. nr. 196/2003 al cărui text integral este disponibil la sediul societăţii.

În final vă informăm că Titularul de prelucrare a datelor, în conformitate cu D.Lgs. 196/2003, este Grupul Bioenergie SpA, cu sediul legal în Milano, Via Brera, 16.

Lista actualizată a Responsabililor cu Prelucrarea datelor menţionate în prezenta notă informativă se poate consulta la Departamentul Personal şi Organizare a Grupului Bioenergie SpA în str. Brera, 16; exercitarea drepturilor menţionate la art. 7 din D.Lgs. 196/2003 se va putea face printr-o comunicare specifică trimisă prin fax la nr. 06/228775.30 adresată Departamentului Personal şi Organizare, sau prin intermediul căsuţei de poştă electronică:

info@bioenergiespa.it

Titularul Prelucrării

Grupul Bioenergie SpA