img_faq

Intrebări frecvente

Energie regenerabilă: de ce?

Preocupările asupra mediului astăzi sunt împărţite de majoritatea opiniei publice, datorită daunelor cauzate de lanţul energitic – maree neagră, accidente nucleare, scăpari de metan, etc. au evidenţiat slăbiciunea combustibililor tradiţionali.Evoluţia sistemului nostru de viaţă, oricum infometat de energie, a adus odata cu progresul şi epuizarea combustibililor tradiţionali, dar chiar şi schimbări climatice: înclăzirea temperaturii globale este imputabilă emisiilor de gaz.Lupta necesară contra încălzirii climatice a impus economiei globale noi modele economice.

Reelaborarea actualului model are ca debuşeu natural eliminarea treptată a combustibililor traditionali (epuizabili şi poluanţi) în favoarea surselor regenerabile.

Energii din surse regenerabile
Principala caracteristică a surselor regenerabile constă în disponibilitatea şi în capacitatea de regenerare superioară consumului însuşi, calităţi care o fac în mod potenţial inepuizabilă.

Normativa europeană (Directiva 2001/77/CE) recunoaşte ca susrse regenerabile urmatoarele surse netradiţionale: eoliene, solare, geometrice, a undelor, marometrice, hidraulice, biomase, gazele de descompunere , gazele reziduale din procesele de epurare, biogaz.

Grupul Bioenergie operează cu succes de mulţi ani în sectorul biomasei şi a întreprins proiecte pentru producţia de energie regenerabilă, eoliană, solară şi din biogas.

De ce sursele regenerabile şi printre acestea cele cu biomasă au crescut?

Biomasele sunt surse regenerabilesub toate aspectele, avand un impact nul asupra ciclului complex CO2. De fapt, CO2, fixat in plantă, în timpul creşterii, este lăsat pe parcursul diferitelor faze de conversie energetică. Dincolo de acestea biomasele comportă diferite avantaje sintetizabile precum:

 • Permit producerea de energie din surse regenerabile, care altfel nu ar fi valorzate energetic şi care, în teritoriu, se găsesc în cantităti mari.
 • Adaptand culturile energetico se obţin avantaje asupra mediului, derivand din punerea în valoare a terenurilor necultivate sau abandonate, în conformitate cu dispozitiile UE, astfel încât beneficiile pentru eroziunea solului agricol şi spălarea terenurilor, conduc la consolidarea versanţilor hidrologic instabili.
 • Pe plan economic, o mai mare utilizare a biomasei poate consta în a face faţă cererii interne de energie cu o reducere a gradului de dependenţă de exterior;
 • În cazul instalaţiilor proiectate în mod specific, există posibilitatea de a utiliza o cota parte din energia termică produsă local, cu o sensibilă reducere a costurilor energetice şi o crestere a avantajelor asupra mediului;
 • Implică oscilatii ale forţei de muncă directe şi indirecte (faza de realizare a instalaţiilor, personal angajat pentru efectuarea lucrarilor aproape în totalitate luat de la faţa locului, curăţenia, intreţinerea, recoltarea şi transportul biomasei, etc.);
 • Stimulează dezvoltarea sectoarelor conexe de tip industrial, comercial si artizanal pentru necesitatea preluării materialelor şi serviciilor;
 • Conversia energetică se face prin intermediul implementării celor mai Bune Tehnici Disponibile pentru conversia şi epurarea fumurilor gazoase. Emisiile centralelor sunt epurate şi controlate de sisteme de tratament al fumurilor şi se evită ca rezidurile de biomasă agricolă şi forestieră să fie arse la faţa locului, crescand astfel riscul incendiilor si poluării atmosferice.

Care este impactul socio-economic al unei centrale cu biomasă?

O centrala cu biomasă dincolo de a produce energie curată, contribuie la dezvoltarea zonei, intărind activitaţile economice prezente si creand noi perspective ocupaţionale, avand in vedere ca locuitorii comunelor unde ia fiinţă centrala să fie implicaţi fie in faza de construcţie, sau in faza de administrare a centralei.In realitate, se dezvoltă toate sectoarele direct sau indirect legate de centrala cu biomasă.Chiar şi teritoriile abandonate şi neutilizate pentru productia alimentară işi găsesc o noua viaţa. In fapt, necesitatea de cherestea de utilizat ca şi combustibil în centrale stimulează dezvoltarea filierelor locale agroindustriale şi le valorizează pe cele deja existente, precum folosirea lemnului provenit din tăieri programate sau curăţirea pădurilor, a livezilor, etc.

Care este bilanţul asupra mediului al unei centrale cu biomasă?

Este important să observăm că valorizarea energeticăa biomasei permite scăderea descompunerii de deşeuri prin descărcarea a zeci de milioane de tone de reziduri în fiecare an, permiţand efectuarea de economii cu privire la depozitele de descompunere care sunt tot mai puţine.Combustia controlatăa subproduselor agricole poate, de asemenea, să reducă poluarea cu până la 99% faţă de arderea necontrolată în aer liber, cu emisii pe unitatea de biomasă, cu diferite clase de mărime, superioare faţă de combustia în centralele speciale.Un alt avantaj important îl constituie nivelul scazut de CO2 faţă de instalaţiile alimentate cu combustibil tradiţional.

Obţinand energie din biomasă, cresc ariile cultivate şi suprafetele pădurilor. Bilanţul ciclului de dioxid de carbon s-ar muta din nou spre a crea un echilibru. CO2 emis anual ar putea fi din nou absorbit complet de organismele vegetale fără să se acumuleze.

Care sunt tehnologiile angajate în instalaţiile Grupului Bioenergie pentru combustia biomasei şi tratamentul fumului?

Energia conţinută în biomasă este utilizată de om si de animale prin descompunere, poate fi utilizată in mod direct ca energie termică în procesul de combustie (folosire traditională şi dominantă), pentru producţia de energie electrică (combinată energiei termice) sau centrată pe o varietate de combustibil solid, sau gazoas, fapt care facilitează transportul şi utilizarea finală.In sinteză, procesele de conversiune în energie a biomasei pot fi clasificate in două mari categorii:

 • procese termochimice
 • procese biochimice

Procesele termochimice se bazează pe acţiunea căldurii, care permite reacţiile chimice necesare pentru a transforma materia în energie şi sunt utilizate pentru produse şi rezidurile în care raportul C/N are valori de peste 30 şi conţinutul de umiditate nu depăşeşte 30%.

Biomasele cele mai adecvate pentru a suferi procese de conversie termică sunt lemnul şi toate derivatele lui (rumeguş, aşchii de lemn etc) şi cei mai comuni subproduşi de cultură de tipul lemn-celuloză (paie de cereale, resturi de la tăierea viţei de vie şi a livezilor, etc) precum şi anumite deşeuri de fabricaţie (coji, sâmburi etc.)

Combustia este o reacţie chimică de oxidare a unui combustibil cu un carburant (aer sau oxigen) care vine cu viteză mare şi dezvoltată o puternică energie termică. Din punct de vedere termodinamic este un proces de conversie a energiei chimice a combustibilului in caldură.

Valoarea temperaturei care se obţine depinde de puterea calorică a combustibilului, de tipul de carburant folosit şi de raportul combustibil/comburant. Pentru a avea o ardere completă şi deci o folosire totală a energiei chimice disponibile se operează cu un exces de comburant.

Creşterea peste o anumită limită nu este oportună doarece provoacă o diminuare a temperaturii maxime obţinute.

Combustia, in momentul de faţă, este soluţia cea mai avantajoasă.

Tehnlogiile cele mai răspandite pentru combustia de biomasă solidă, în mod actual utilizate în instalaţii de mărime mijlocie sunt următoarele:

 • Combustia pe grătar (fix sau mobil, spreader/stoker, răcită cu aer sau apă, etc), se adaptează bine la toate tipurile de combustibil şi se demonstrează a fi suficient de flexibilă faţă de umiditatea combustibilului.
 • Combustia in fază pulverizată (rumeguş) in mod special printr-o co-combustie impreună cu alţi combustibili.
 • Combustie in faza fluidă (pat de fluide recirculante, pat de fluide cu bule) unde combustibilul este ţinut în suspensie prin intermediul unui flux de aer de jos în sus.

Toate ciclurile prevăd producerea de vapori care sunt trimişi în turbine legate la generatoare pentru a produce energie electrică.

Sistemele de tratare a fumurilor pentru biomasă sunt in mod exact:

 • Sistem pentru reducere Nox (SNCR în cazane)
 • Partială deviere a prafului cu ajutorul multiciclonului spre cazane, urmat de un filtru de sac de înaltă eficienţă sau filtru electrostatic pentru o totala curăţare a fumurilor.
 • Injecţie cu reactiv alcalin pentru tratamentul gazelor acide cu eventual reactor uscat

De asemenea este prevazută o monitorizare continuă a: temperaturi fumului, O2 COT, SO2, HCI, Nox, prafuri.

Cum este intrebuinţată cenuşa de combustie?

Cenuşele din combustia biomasei virgine sunt bogate in elemente minerale care sunt absorbite în timpul fazei de creştere a plantei şi provin din substratul unde creşte planta. În particular, după zona în care Biomasă este cultivată, cenuşele de combustie conţin cantităţi relevante de substanţe alcaline precum oxid de potasiu, de sodiu, de calciu, magneziu si carbonaţi.Cenuşele produse de instalaţii cu biomasă se împart în cenuşe grele, adevăraţi derivaţi ai patului de combustie, constituind partea preponderentă şi cenuşe uşoare, fracţiune mai fină obţinută prin purificarea gazelor de ardere prin intermediul filtrelor.Datorită cartacteristicilor lor chimico-fizice, recuperarea lor este posibila atât ca element constitutiv al producţiei de ciment cât si ca adaos la formarea compuşilor pentru fertilizanţi.

În diverse ţări europene este prevăzut de mult timp o reutilizare directă a cenuşei provenită din arderea biomasei direct pe câmpurile agricole.

Este posibilă cogenerarea de caldură si recuperarea resturilor de caldură?

Ciclul de producţie de electricitate al unei centrale cu biomasă este bazat pe ciclul Rankine, cu producerea de vapori la temperaturi ridicate şi presiuni înalte care se extind în turbina care alimentează un generator de electricitate.Pentru condensarea vaporilor din stare gazoasă în stare lichidă, pentru a putea fi reîntrebuinţat în ciclu, este prevăzut un sistem de condensareîn care este cedată căldura la temperatură joasă prin intermediul unui condensator unui circuit de apă închis.Proiectarea ciclului termic, optimizat pentru producerea energiei electrice în mod eficient, implică faptul că deşi cantitatea de caldură in joc este ridicată, temperatura la care e disponibilă caldură este joasă (circa 35- 40 gradi C) şi aceasta o face putin interesantă pentru utilizare termică civilă.

Cogenerarea căldurii este oricum posibilă dacă se ţine cont din faza de proiect, optimizand ciclul termic complex.

Ce anume reprezintă filiera scurtă?

Termenul de “filieră scurtă” identifică mecanismul de aprovizionare din surse de deşeuri de origine vegetală, care priveşte Biomasă de pe o raza de 70 Km de la centrală, cu o urmare a reducerii costurilor şi a poluării datorate transportului.Legea din 29/11/2007 nr. 222 recunoaşte producţia de energie electrică din biomasă prin intermediul filierei scurte (provenită dintr-un loc de producţie situat pe o raza de 70 Km) sau, in mod alternativ,de inţelegere a filierei, un coeficient de majorare a certificatelor verzi egale cu 1.8 faţă de 1.3 recunoscut biomasei provenite pe filiera lungă.

Care este provenienţa biomasei intrebuinţată?

Biomasă întrebuinţată în instalaţiile de Bioenergie este constituită în ordinea importanţei de:

 • Reziduri din păduri şi din industria lemnului rezultate din intervenţiile de întreţinere a pădurilor, din lucrări de fabricare a cherestelei, din transformarea produsului lemn;
 • Subproduse agricole precum crengi moarte, crenguţe de viţă de vie, etc.;
 • Culturi energetice finalizate pentru producţia de biomasă (lemnoasă) pentru intrebuinţare energetică. Speciile cele mai importante sunt: plop, salcam, eucalipt:
 • Rezidurile agroindustriale constituite din coji de alune şi alte produse folosite în industria alimentară disponibile în scopuri energetice.

Instalaţiile Biomasei Italia întrebuinţează în mod principal biomasă provenită din intervenţii selective de întreţinere a pădurilor din bazinul Calabriei şi cantităţi suplimentare de coji de alune rezultate din prelucrarea uleiurilor şi rezidurilor folosite la producerea uleiului de măsline.

Centrala din Bando d’Argenta di San Marco Bioenergie în loc să primească 80% din Biomasă provenită din producţia de plop cultivată de de zeci de ani în bazinul Câmpiei Padane precum şi cota rămasă din intervenţii selective de intreţinere a pădurilor din zona Apenina. Intr-o marja mică sunt intrebuinţate biomase provenite din cherestea si din culegerea livezilor cultivate în Ferrara.

A fost stipulat în acordurile de furnizare cu agricultorii pentru cultivarea biomasei o rapidă creştere SRF?

Biomase cu creştere rapidă sunt culturi pe baza lemnoasă cu ciclu scurt de tăiere (2-3 ani) caracterizate prin creşterea rapidă şi o producţie marede biomasă. Locul plantării trebuie să fie ales în apropierea reţelelor stradale şi în proximitatea centralei pentru a reduce costurile de transport.Necesitatea producţiei de cherestea implică o importantă creştere a ocupării forţei de muncă in sectorul primar, care face să se distingă centralele pe biomasă de centralele tradiţionale.Bioenergia promovează stipularea in contractele pentru produse de biomasă cu creştere rapidă a unor condiţii de acceptabilitate pentru instalaţii pe orizonturi pentru o perioada indelungată de timp.

San Marco Bioenergie în baza contractelor incheiate in 2008, a achiziţionat aproape 20.000 tone de plop cu creştere rapidă de la furnizorii din Veneto, Emilia Romagna si Lombardia.

Care sunt firmele cuprinse de Grupul Bioenergie pentru protecţia şi respectul faţă de mediu?

Societăţile din cadrul Grupului Bioenergie au adaptat o politică integratăpentru protecţia mediului, pentru protejarea sănătăţii şi securităţii lucrătorilor, prin urmărirea îmbunătăţirii continue, formării persoanelor şi cercetarii asupra integrării teritoriilor care găzduiesc centralele.În acest scop, societătile operative sunt dotate cu sisteme de gestionare a mediului certificate în acord cu standardele ISO 14001.Din punct de vedere tehnic instalaţiile grupului sunt proiectate şi construite aplicand cele mai bune tehnici disponibile şi existente în momentul proiectării.

In fine, politicile Bioenergiei promovează economisirea resurselor naturale implicând cicluri productive cu înalta eficienţă, reutilizarea resurselor hidrice tratate, recuperarea deşeurilor produse, selecţionand proprii furnizori dintre cei în măsură să evite depozitele de deşeuri.